skip to Main Content
689 604 905 / 689 703 687 visit@masiaserra.com

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin estar en aquesta comunicació, són incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de la mercantil MASIA SERRA , SL, CIF B-17561226. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que MASIA SERRA SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de MASIA SERRA SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a C/ Mare de Déu de Montserrat 2,2n,3ª, 17600 Figueres (GIRONA) o bé, enviar un correu electrònic a visit@masiaserra.com.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de MASIA SERRA, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de MASIA SERRA, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, a no ser que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per MASIA SERRA, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els medis legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no siguin responsabilitat de MASIA SERRA, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la seva prèvia autorització per escrita de MASIA SERRA, SL.

MASIA SERRA, SL no transfereix als usuaris la propietat del software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. MASIA SERRA, SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Back To Top

APUNTA'T A LA NOSTRA NEWSLETTER